Regulamin płatności:

  1. Płatności dotyczą opłaty za uczestnictwo w Spotkaniu PoASCO w Gdańsku w dniach 22-23 czerwca b.r.
  2. Zwrot opłaty będzie możliwy pod warunkiem przesłania Sekretariatowi Spotkania pisemnej rezygnacji, w terminie do 5 czerwca b.r.
  3. W sprawach dot. udziału prosimy o kontakt z Sekretariatem Spotkania, biuro@poasco.pl lub (+48) 728 369 899.
  4. Adres Sekretariatu Spotkania: firma GCK Piotr Moszkowski, 80-216 Gdańsk, Sobieskiego 64/2.
  5. Opłata będzie wymagana w złotych polskich.
  6. Dane osobowe Uczestników Spotkania będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest firma GCK działająca na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  7. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Komitetem Organizacyjnym Spotkania Po ASCO.
  8. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji uczestnik musi dokonać uwierzytelnienia za pomocą przypisanego mu ID oraz adresu email podanego podczas rejestracji.


Podaj dane uczestnika

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biuro@poasco.pl

ID uczestnika:
Adres email:  
Akceptuję regulaminPłatności realizowane są w oparciu o system PayU.